ALKOHOLE

  • Alkohol izopropylowy (IPA)

  • Izobutanol (IBA)

  • n-PROPANOL

  • 2-Etyloheksanol (EH)

FENOLE

  • Bisfenol

  • Fenol

AMINY

  • Dietyloamina (DEA)

  • Monoetyloamina (MEA)

  • Izopropyloamina (MIPA)

  • Trietyloamina (TEA)

KETONY

  • Diizobutyloketon (DIBK)

  • Metyloetyloketon (MEK)

  • Metyloizobutyloketon (MIBK)

BEZWODNIKI KWASOWE

  • Bezwodnik kwasu ftalowego (PA)

  • Bezwodnik kwasu maleinowego (MA)

  • Bezwodnik tetrahydroftalowy (THPA)

DIOLE

  • Glikol Dietylenowy (DEG)

  • Glikol dipropylenowy (DPG)

  • Glikol monoetylenowy (MEG)

  • Glikol monopropylenowy (MPG)

  • 1,3-butanodiol (1,3-BDO)

  • 1,4-butanodiol (1,4-BDO)

ETERY

  • Metoksypropanol (MP)

  • Etoksypropanol (EP)

  • Tetrahydrofuran (THF)

ESTRY

  • Akrylan butylu (BA)

  • Octan etylu (ETAC)

  • Octan metoksypropylu (PMA)

  • Octan n-Butylu (NBAC)

  • Octan n-Propylu (NPAC)

  • Metakrylan metylu (MMA)

  • Monomer octanu winylu (VAM)

KWASY

  • Kwas adypinowy (ADA)

  • Kwas izoftalowy (PIA)

INNE

  • Epichlorohydryna (ECH)

  • Kokamid DEA (CDEA)

  • Sól sodowa kwasu lauryloetoksysiarkowego (SLES 70)

  • Styren monomer (STY)

  • 2,4-Diizocyjanianotoluen (2,4-TDI)

  • 2,6-Diizocyjanianotoluen (2,6-TDI)

  • 4,4’-Diizocyjanian difenylometylenu (MDI)